Baroniestraat 19
1079 PB Amsterdam

020-6708576info@kleinenco.nl

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klein & Co heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders en/of oudercommissies. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de vestigingsmanager van de betreffende vestiging of bij de directie op het hoofdkantoor van Klein & Co. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Ook wordt de desbetreffende toezichthouder kinderopvang van de locatie op de hoogte gebracht van de klacht.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag (www.klachtenloket–kinderopvang.nl), evenals aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/.

Ons klachtenreglement is hier en in het ouderportaal en medewerkersportaal van Flexkids in te zien.