Baroniestraat 19
1079 PB Amsterdam

020-6708576info@kleinenco.nl

Over Klein & Co

Over Klein & Co

Organisatie

Bij Klein & Co zetten we alles in dienst om de professionals zo optimaal mogelijk hun werk te kunnen laten doen met de kinderen. Iedere vestiging heeft een (meewerkend) vestigingsmanager. Deze persoon is samen met het team van pedagogisch medewerkers verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen op een vestiging. De vestigingen worden ondersteund door experts zoals; pedagogische experts, baby-expert, sport- en voeding expert, spelagoog.

Vanuit het hoofkantoor worden de vestigingen ondersteund op het gebied van planning, HR en financiën. De drie koppige directie bestaat uit een algemeen directeur, een financieel directeur en een operationeel directeur.

Klein & Co is in 2009 opgericht door Elise Hodes.

Pedagogisch beleid

Klein & Co werkt volgens één pedagogische visie. Kinderen hebben veel talenten. Talenten om te doen, om zich te uiten of om op bepaalde ideeën te komen. Bij Klein & Co willen wij deze talenten leren kennen en hier dagelijks op inspelen. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn, dat zij vanuit deze veilige basis zich in de verschillende ontwikkelingsgebieden kunnen ontwikkelen. Voor een veilige en vertrouwde omgeving speelt een goede afstemming tussen de situatie thuis met die bij Klein & Co een belangrijke rol. Door op ieder moment van de dag stil te staan bij het dagelijks leven, ons handelen en de wereld om ons heen leren kinderen de wereld om hen heen ontdekken. Kinderen ontwikkelen zich tot zelfstandige, sociale mensen met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor zichzelf en anderen.

Hoe wij dit bewerkstelligen is vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan geeft inzicht in de pedagogische visie van Klein & Co en geeft een uitvoerige beschrijving van het werkplan voor de verticale- en peuterplusgroepen. Het geeft een beeld van een dag bij Klein & Co en hoe er gewerkt wordt aan persoonlijke competenties. Het beleidsplan is opgedeeld in twee onderdelen: algemene informatie bij Klein & Co en locatie specifieke informatie. Het locatie specifieke deel is voor ouders en medewerkers van Klein & Co in te zien in flexkids. Het eerste algemene deel van het plan is hier in te zien.

Klein & Co geeft je de vrijheid om je eigen ideeën in de praktijk te brengen. Daarnaast geeft de kleinschaligheid van de organisatie een huiselijk gevoel.Manon Korst- Assistent Vestingsmanager

Wet Kinderopvang – Veiligheid & Kwaliteit

Klein & Co volgt de Wet Kinderopvang [toevoegen hyperlink] ten aanzien van veiligheid, hygiëne en gezondheid. Daarvoor heeft iedere locatie een eigen Veiligheid & Gezondheidsbeleid. Dit beleidsplan heeft als doel de kinderen en medewerkers een veilige en gezonde werk, speel- en leefomgeving bieden, waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met eventuele ernstige gevolgen en het leren omgaan met kleine risico’s. Centraal staat hierin of de huidige manier van werken leidt tot een veilige en gezonde werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering. Om de risico’s in kaart te brengen voeren de pedagogisch medewerkers en de vestigingsmanagers met regelmaat een risico-inventarisatie uit, via ‘VeiligheidNL’. Het beleidsplan is voor medewerkers, stagiairs en ouders schriftelijk in te zien op de locatie in de beleidsmap. Medewerkers en stagiaires kunnen dit plan tevens ook digitaal inzien via het medewerkersportaal van Flexkids.

Klachtenregeling

Klein & Co heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders en/of oudercommissies. Bij voorkeur maken ouders een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de vestigingsmanager  van de betreffende vestiging of bij de directie op het hoofdkantoor van Klein & Co. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Ook wordt de desbetreffende toezichthouden kinderopvang van de locatie op de hoogte gebracht van de klacht.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket–kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl.

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/.

Het klachtenregelement is hier en in de ouderportaal en de medewerkersportaal van Flexkids in te zien.

 

Pedagogisch medewerkers die hun talenten inzetten om er iedere dag weer een avontuur van te maken, om de kinderen in hun eigen tempo de wereld te laten ontdekken.Angela Rijkers Pedagogisch coach

Samenwerkingspartners

MeMo

Een keer in de twee weken komt een artiest van MEMO op alle groepen om een kleine voorstelling te geven. MEMO verzorgt interactieve voorstellingen voor kinderen tussen nul en zes jaar en biedt hiermee cultuureducatie voor de allerkleinsten. Spelen, luisteren, ervaren en leren gaan hierbij hand in hand. Door haar unieke werkwijze vindt MEMO een mooi evenwicht tussen educatie en plezier.

Jonge Sporthelden

Jonge Sporthelden is een speciaal ontwikkelde methode voor kinderopvangorganisaties. Met deze methode is het voor pedagogische medewerkers mogelijk om peuters via  een compleet ingericht beweegprogramma, een héél jaar lang veelzijdig in beweging te zetten!

Flexkids

Klein & Co werkt met het digitale systeem Flexkids. Flexkids biedt software voor iedereen betrokken bij de hele organisatie. Van planners tot pedagogisch medewerkers, van managers tot directie en van financiële medewerkers tot ouders. De software is opgebouwd uit verschillende disciplines, namelijk kindplanning, personeelsplanning en oudercommunicatie aangevuld met de benodigde portalen.

’t Kabouterhuis

Klein & Co heeft een nauwe samenwerking met het medisch orthopedagogisch centrum ’t Kabouterhuis. ’t Kabouterhuis biedt hulp aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, met opvoedingsproblemen of met psychiatrische problemen. Wij bieden ook ondersteuning op het gebied van hechting tussen ouder en kind. Wanneer de begeleiding van ’t Kabouterhuis wordt ingezet voor individuele kinderen dan wordt altijd eerst toestemming aan de ouders gevraagd. Voor meer informatie verwijzen wij naar het pedagogisch beleid.

Onderwijsinstellingen

Klein & Co heeft een samenwerking met meerdere onderwijsinstellingen. Zo ontvangen wij met regelmaat stagiaires van het ROC van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.