Baroniestraat 19
1079 PB Amsterdam

020-6708576info@kleinenco.nl

Over Klein & Co

Over Klein & Co

Organisatie

Bij Klein & Co zetten we alles in dienst om de professionals zo optimaal mogelijk hun werk te kunnen laten doen met de kinderen. Iedere vestiging heeft een (meewerkend) vestigingsmanager. Deze persoon is samen met het team van pedagogisch medewerkers verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen op een vestiging. De vestigingen worden ondersteund door experts zoals; pedagogische experts, baby-expert, sport- en voeding expert, spelagoog.

Vanuit het hoofkantoor worden de vestigingen ondersteund op het gebied van planning, HR en financiën. De drie koppige directie bestaat uit een algemeen directeur, een financieel directeur en een operationeel directeur.

Klein & Co is in 2009 opgericht door Elise Hodes.

Pedagogisch beleid

Klein & Co werkt volgens één pedagogische visie. Kinderen hebben veel talenten. Talenten om te doen, om zich te uiten of om op bepaalde ideeën te komen. Bij Klein & Co willen wij deze talenten leren kennen en hier dagelijks op inspelen. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn, dat zij vanuit deze veilige basis zich in de verschillende ontwikkelingsgebieden kunnen ontwikkelen. Voor een veilige en vertrouwde omgeving speelt een goede afstemming tussen de situatie thuis met die bij Klein & Co een belangrijke rol. Door op ieder moment van de dag stil te staan bij het dagelijks leven, ons handelen en de wereld om ons heen leren kinderen de wereld om hen heen ontdekken. Kinderen ontwikkelen zich tot zelfstandige, sociale mensen met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor zichzelf en anderen.

Hoe wij dit bewerkstelligen is vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan geeft inzicht in de pedagogische visie van Klein & Co en geeft een uitvoerige beschrijving van het werkplan voor de verticale- en peuterplusgroepen. Het geeft een beeld van een dag bij Klein & Co en hoe er gewerkt wordt aan persoonlijke competenties. Het beleidsplan is opgedeeld in twee onderdelen: algemene informatie bij Klein & Co en locatie specifieke informatie. Het locatie specifieke deel is voor ouders en medewerkers van Klein & Co in te zien in flexkids. Het eerste algemene deel van het plan is hier in te zien.

Al jaren brengen we met veel vertrouwen en plezier onze meiden naar de Rijnstraat. Het is echt een fijne plek met hele lieve leidsters die gelukkig vaak lang bij de vestiging blijven werken! De kracht van Klein & Co is voor ons dan ook de vastigheid, collegialiteit en stabiliteit van de leidster teams; dit brengt rust en vertrouwen voor zowel de kindjes als de ouders!Tessa de Vries- mama van Jade en Felies

Klachtenregeling

Klein & Co heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders en/of oudercommissies. Bij voorkeur maken ouders een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de vestigingsmanager  van de betreffende vestiging of bij de directie op het hoofdkantoor van Klein & Co. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Ook wordt de desbetreffende toezichthouden kinderopvang van de locatie op de hoogte gebracht van de klacht.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket–kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl.

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/.

Het klachtenregelement is hier en in de ouderportaal en de medewerkersportaal van Flexkids in te zien.

 

Al jaren brengen we met veel vertrouwen en plezier onze meiden naar de Rijnstraat. Het is echt een fijne plek met hele lieve leidsters die gelukkig vaak lang bij de vestiging blijven werken! De kracht van Klein & Co is voor ons dan ook de vastigheid, collegialiteit en stabiliteit van de leidster teams; dit brengt rust en vertrouwen voor zowel de kindjes als de ouders!Tessa de Vries- mama van Jade en Felies